5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYeTr7/YBUWm8lnTCRLp/L6h
Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định
Các bài viết
0
0

Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định

Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đưa hoạt động dạy thêm từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, tình trạng dạy thêm trái quy định ở một số địa bàn dân cư vẫn còn diễn ra, gây áp lực đối với học sinh và tạo dư luận không tốt đối với công tác quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

     Để tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, chấn chỉnh việc dạy thêm ở các cấp học theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4549/UBND.VX ngày 21 tháng 6 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1384/SGDĐT-TTrvề chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

      Sở GD&ĐT đã đề nghị các phòng giáo dục và tào tạo:

    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong ngành giáo dục - đào tạo về chủ trương không dạy thêm, học thêm trái quy định với Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định số 01/2013/QĐ.UBND.VX ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An và một số văn bản có liên quan. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, nhân dân về các chủ trương của ngành, địa phương trong quản lý dạy thêm, học thêm.

     - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép nếu có sai phạm của các tổ chức, cá nhân dạy thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn.     

      - Tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm.

      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT, Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu để xẩy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định trên địa bàn.

       Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

      - Thực hiện chỉ đạo của Bộ, của Sở về giảm tải theo chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm giảm sức ép học tập lên học sinh; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường để phụ huynh học sinh yên tâm hơn về chất lượng giáo dục, từ đó giảm nhu cầu cho con đi học thêm. Hướng dẫn các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh về chăm sóc, giáo dục, tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh trong các ngày nghỉ, ngày hè để học sinh phát triển toàn diện thể chất, tinh thần.

       - Rà soát tình hình dạy thêm trong và ngoài nhà trường của giáo viên thuộc đơn vị mình, lập danh sách giáo viên đang dạy thêm; yêu cầu người dạy báo cáo cụ thể về thời gian, địa điểm và đối tượng dạy thêm để kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng quy định.

        - Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những giáo viên dạy thêm trái quy định theo thẩm quyền.

        - Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo nếu để giáo viên thuộc quyền quản lý trực tiếp vi phạm các quy định về dạy thêm.

        Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; kiên quyết tham mưu, đề nghị xử lý và xử lý nghiêm sai phạm về dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh.

                                                                        

                                                                               Bích Hạnh

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.