5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnZwU1es|DkkobGpxLpNvzc4
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỲNH LƯU 4
Các trường THPT
0
0
.

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỲNH LƯU 4

Đ/C: XÃ QUỲNH CHÂU - QUỲNH LƯU                                                     EMAIL:C3QUYNHLUU4@NGHEAN.EDU.VN
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Văn phòng   3648377  
2 Cao Thanh Tuấn Hiệu trưởng 3648230 0983 677 063
3 Đinh Văn Hải P.Hiệu trưởng 3648688 0982 567 015
4 Nguyễn Bỉnh Hải P.Hiệu trưởng 3648377 0985 227 278
5 Nguyễn Đăng Thế CT Công Đoàn   01689 256 722
6 Lê Sỹ Toàn Kế toán   0974 190 166
 
.
TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.