• Nguyễn Trọng Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913.854.799
  • Email:
   bent@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tuất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0984.545.968
  • Email:
   Tuatnt@nghean.edu.vn
 • Phạm Viết Tỏa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983.595.266
  • Email:
   toapv@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983.053.261
  • Email:
   thunt@nghean.edu.vn