• Nguyễn Mạnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0942.721.789
  • Email:
   Hanm@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Huy Cao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986.507.089
  • Email:
   Caonh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.715.789
  • Email:
   hoantm@nghean.edu.vn
 • Hồ Thị Thùy Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0856666689
  • Email:
   lehtt@nghean.edu.vn