• Nguyễn Hồng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0915.545.789
  • Email:
   hoanh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983.548.551
  • Email:
   Sonnv@nghean.edu.vn
 • Mai Xuân Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914.793.739
  • Email:
   duongmx@nghean.edu.vn
 • Hồ Lam Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988.973.752
  • Email:
   Hahl@nghean.edu.vn
 • Phan Thị Bảo Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919.563.775
  • Email:
   Thoptb@nghean.edu.vn