1. Chức năng

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục không chính quy và giáo dục chuyên nghiệp, hướng dẫn về chuyên môn hoạt động của giáo dục thường xuyên, bao gồm: xoá mù chữ và phổ cập giáo dục; bổ túc văn hoá; Tin học - Ngoại ngữ ngoài nhà trường, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; các hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn, phân luồng hướng nghiệp- dạy nghề, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, bồi dưỡng thường xuyên và xây dựng xã hội học tập; hoạt động giáo dục chuyên nghiệp.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác giáo dục chuyên nghiệp:

a) Nghiên cứu đề xuất với Giám đốc Sở tham mưu các chủ trương, biện pháp phát triển GDCN hệ chính quy, hệ không chính quy thuộc các trường chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh;

b) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về phát triển trường lớp, về đào tạo và đào tạo lại cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ và các đối tượng khác trong xã hội ở các trường chuyên nghiệp;

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu công tác phân luồng học sinh THCS, THPT sau khi tốt nghiệp;

d) Chủ trì tham mưu việc đề nghị thẩm định mở ngành nghề sư phạm;

đ) Chỉ đạo các trường Sư phạm hoặc khoa sư phạm trong trường chuyên nghiệp thực hiện các điều lệ, quy chế nhiệm vụ năm học, chương trình và tài liệu giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành ở Trung ương.

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các  trường cao đẳng, trường Sư phạm hoặc khoa Sư phạm trong trường chuyên nghiệp theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

e) Chủ trì phối hợp vớí các cơ quan hữu quan quản lý công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm, đào tạo chuẩn hoá của các trường chuyên nghiệp theo quy chế và phân cấp của Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục chuyên nghiệp.

Tham mưu chỉ đạo việc ký hợp đồng thực tập sư phạm giữa các trường chuyên nghiệp, với các trường phổ thông;

g) Tham mưu chỉ đạo các trường Sư phạm hoặc khoa sư phạm tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, trật tự an toàn trường học, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ giáo viên, học sinh;

h) Chủ trì tổ chức sơ kết, phổ biến, hướng dẫn, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học; trực Hội đồng khoa học ngành cấp tỉnh;

i) Tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên, định kỳ tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi cho khối các trường Sư phạm hoặc khoa sư phạm;

k) Hàng năm, phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ  chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Sư phạm hoặc khoa sư phạm trực thuộc Sở;

l) Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các quy định, văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường Sư phạm hoặc khoa sư phạm trực thuộc Sở; Phối hợp với Thanh tra Sở để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về những nội dung liên quan;

m) Phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  trong trường Sư phạm hoặc khoa sư phạm;   

n) Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan tham gia theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục thuộc Sư phạm hoặc khoa sư phạm;

o) Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ngoài nước theo quy định của pháp luật; Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh;

p) Chủ trì, tổ chức thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, xét tuyển vào đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc chuyên ngành sư phạm.

2.2. Công tác giáo dục thường xuyên:

a) Phối hợp với Phòng Kế hoạch- Tài chính (KH-TC), phòng TCCB và các phòng CMNV khác tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực giáo dục không chính quy, hướng nghiệp;

b) Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng xoá mù chữ, bổ túc văn hoá, GDTX đối với các lĩnh vực, các ngành, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người nhằm nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực; hướng dẫn, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục;

c) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện chức năng quản lý về giáo dục thường xuyên theo phân cấp của UBND tỉnh;

d) Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm Giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, phổ cập giáo dục; hướng dẫn đánh giá việc thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục theo các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan hướng dẫn, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học, sách giáo khoa và các tài liệu, hồ sơ hiện hành trong các trung  tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (lĩnh vực GDTX);

 e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị hữu quan hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo công tác bồi dưỡng cập nhật, bồi dưỡng thường xuyên và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện tốt chủ trương chuẩn hoá và nâng cao trình độ đội ngũ. Tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch GDTX;

g) Tham mưu chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ  biến sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục thường xuyên;

h) Tham mưu tổ chức thực hiện việc sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện hoặc chuyên đề về giáo dục không chính quy; đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên, kịp thời;

i) Tham mưu tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, toàn diện hoặc chuyên đề đối với các phòng Giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thường xuyên  trên địa  bàn tỉnh;

k) Tham mưu phối hợp với các tổ chức kinh tế - xã hội có liên quan, thực hiện chủ trương xã hội hoá đối với công tác xoá mù chữ - phổ cập giáo dục; Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng;

Chủ trì tham mưu cấp phép hoạt động đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên;

l) Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục thường xuyên theo quy định;

m) Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD xây dựng các quy định, văn bản hướng dẫn về KT&KĐCLGD thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên; cùng với phòng KT&KĐCLGD tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi, các kỳ thi kiểm định trình độ chuyên môn đối với giáo viên GDTX;

n) Phối hợp với các phòng chuyên môn và phòng TCCB, tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên; thực hiện công tác đánh giá chất lượng về giáo dục thường xuyên; phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về những nội dung liên quan.

2.3. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.

3. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng;

- Chuyên viên có 2 người;

- Tổng biên chế: 5 người.