1. Chức năng

 Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non (GDMN).

 

2. Nhiệm vụ

2.1. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính (KH-TC), phòng TCCB và các phòng CMNV khác tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển GDMN;

2.2. Căn cứ vào chủ trương của Bộ và tình hình thực tế của tỉnh, đề xuất và tham mưu Giám đốc Sở những chủ trương, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng GDMN phù hợp với từng địa bàn trong tỉnh; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các trường mầm non thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục;

2.3. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện chức năng quản lý về GDMN theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.4. Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các phòng GD-ĐT, các trường mầm non việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các loại hình trường lớp mầm non trong toàn tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổng hợp đánh giá tình hình về GDMN trong cả tỉnh qua từng kỳ học và năm học;

2.5. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và đánh giá thực hiện theo các văn bản của Bộ GD-ĐT theo từng thời gian; Đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; chủ trì tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xét và đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

2.6. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan hướng dẫn, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong các trường mầm non; tham gia hội đồng cấp tỉnh thẩm định danh mục và mẫu thiết bị dạy học mầm non khi có yêu cầu;

2.7. Chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ  biến sáng kiến kinh nghiệm về GDMN; xây dựng, chỉ đạo hoạt động hội đồng cốt cán chuyên môn;

2.8. Tổ chức tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ trong xã hội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan tham gia tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

2.9. Tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên, kịp thời về ngành học mầm non;

2.10. Định kỳ, hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các phòng GD-ĐT và các trường mầm non trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về những nội dung liên quan và thanh tra chuyên ngành các trường mầm non; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non; phối hợp với Phòng KT&KĐCLGD thực hiện công tác khảo thí và kiểm định các trường mầm non theo quy định;

        2.11. Định kỳ tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi ngành học mầm non, các hội thi của bé. Phối hợp với phòng TCCB và phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDCN - GDTX) hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non;

2.12. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan tham gia theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non;

2.13. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.