1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học (GDTH).

 

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn và các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.2. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các phòng GD-ĐT, các trường tiểu học thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về giáo dục tiểu học; tổ chức quản lý các loại hình trường tiểu học về thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp dạy học, về đánh giá xếp loại học sinh, kiểm tra đánh giá trường, lớp  tiểu học;

2.3. Chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ  biến sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục tiểu học. Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học; xây dựng, chỉ đạo hoạt động hội đồng cốt cán chuyên môn;

2.4. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện chức năng quản lý về giáo dục tiểu học theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.5. Phối hợp với phòng KH-TC và phòng TCCB xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển GDTH, các chế độ chính sách, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học; phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc mua sắm, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học, sách giáo khoa và các tài liệu, hồ sơ hiện hành trong các trường tiểu học; tham gia hội đồng cấp tỉnh thẩm định danh mục và mẫu thiết bị dạy học khi có yêu cầu; phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục các trường tiểu học; Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan tham gia theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục tiểu học; Phối hợp với Văn phòng giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng trong trường tiểu học;  phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với các phòng GD-ĐT, các trường tiểu học; phối hợp với phòng TCCB chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục;

2.6. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu kế hoạch và tổ chức Hội thi cấp tỉnh “Giáo viên dạy giỏi tiểu học” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

2.7. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và đánh giá thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học theo các văn bản của Bộ GD-ĐT theo từng thời gian; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về GDTH cả tỉnh qua từng thời kỳ, năm học. Đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; chủ trì tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xét và đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

2.8. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ đột xuất, báo cáo toàn diện hoặc chuyên đề về GDTH, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên và kịp thời;

2.9. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.