1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở  thực hiện chức năng quản lý  nhà nước về giáo dục trung học (GDTrH), bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

 

2. Nhiệm vụ

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các phòng GD-ĐT (về giáo dục trung học cơ sở), các trường trung học phổ thông (THPT) thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; quản lý các loại hình trường trung học về thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp dạy học, về đánh giá xếp loại học sinh và giáo viên; chỉ đạo thực hiện công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

 Đề xuất việc thành lập các hội đồng chuyên môn biên soạn, thẩm định chương trình, tài liệu giáo dục địa phương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện (thành phố, thị xã) xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) và đánh giá thực hiện phổ cập giáo dục THCS theo các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình giáo dục trung học cơ sở cả tỉnh qua từng thời kỳ, năm học. Tham mưu các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học; chỉ đạo xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị phổ cập giáo dục trung học cơ sở, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

2.3. Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ  biến sáng kiến, kinh nghiệm bậc trung học;

2.4. Tổ chức hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thi đồ dùng dạy học tự làm, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi bậc trung học và các cuộc thi khác do Bộ GD-ĐT tổ chức, phát động. Phối hợp với Phòng TCCB chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra  đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tuyển dụng giáo viên, nhân viên; công tác cán bộ quản lý các trường THPT;

2.5. Chủ trì, phối hợp các phòng, ban có liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, trình duyệt, tổng hợp kết quả tuyển sinh các trường THPT và các trường PTDTNT THCS.

Quản lý và tổ chức thực hiện việc chuyển trường cấp THPT của học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT;

2.6. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm, học thêm chương trình THPT;

2.7. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra phòng GD-ĐT huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện chức năng quản lý về GDTrH theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.8. Phối hợp với phòng KH -TC, phòng TCCB và các đơn vị liên quan:

a) Chuẩn bị hồ sơ để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển GDTrH;

b) Triển khai, tham mưu hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực  giáo dục trung học;

2.9. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan hướng dẫn, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học, sách giáo khoa và các tài liệu, hồ sơ hiện hành trong các trường THPT, trung học cơ sở; tham gia hội đồng cấp tỉnh thẩm định danh mục và mẫu thiết bị dạy học trung học khi có yêu cầu; Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

2.10. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, kiểm tra, đánh giá GDTrH, đảm bảo thông tin  hai chiều thường xuyên kịp thời giữa Bộ - Sở và cơ sở giáo dục;

2.11. Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD xây dựng các văn bản hướng dẫn về KT&KĐCLGD bậc trung học; tổ chức chỉ đạo các kỳ thi và xét tốt nghiệp, thi tuyển sinh, bồi dưỡng và thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh; các kỳ thi sát hạch trình độ chuyên môn, công tác đánh giá chất lượng về GDTrH;

Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức chỉ đạo học và thi nghề phổ thông; phối hợp với Phòng GDCN - GDTX bồi dưỡng giáo viên các chu kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hàng năm cho giáo viên trung học theo hướng dẫn của của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về những nội dung liên quan;

2.12. Phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục trực thuộc và toàn ngành; công tác dân vận chính quyền, công tác phát triển giáo dục trung học vùng tôn giáo, vùng dân tộc, miền núi.

2.13. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan tham gia thực hiện, theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến GDTrH;

2.14. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.