1.  Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; công tác tài chính, kế toán trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công tác thống kê trong phạm vi quản lý của ngành; thực hiện công tác tài vụ của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1.Về công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp và kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp các cấp học, bậc học, ngành học, trình cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng phương hướng, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở giáo dục và  đào tạo xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về phát triển quy mô, kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch  ngân sách,  thu học phí và các khoản thu hợp pháp khác của các cấp học, ngành học phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

c) Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

                                                                                                                                                     d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở triển khai và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong việc huy động nguồn lực tài chính;

e) Chủ trì, phối với với các phòng, ban có liên quan, tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo và triển khai thực hiện quy định về công khai trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi toàn ngành;

g) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở việc thẩm định các điều kiện thành lập, tách nhập, mở phân hiệu, giải thể các cơ sở giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức kiểm tra công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo.

2.2. Công tác thống kê

a) Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác thống kê theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục thống kê tỉnh; Xây dựng quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống nhất trong toàn ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tham mưu tổng hợp, báo cáo và quản lý các số liệu thống kê về giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo biểu mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, cung cấp số liệu phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Sở và các đơn vị trong cơ quan Sở, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và công tác chuyên môn;

c) Phối hợp với Văn phòng, Phòng Giáo dục Trung học và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê phục vụ quản lý nhà trường.

2.3. Công tác tài chính, kế toán

a) Thực hiện tham mưu công tác tài chính, kế toán theo Luật Ngân sách nhà nước, nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh;

b) Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính:

- Phân khai tổng thể ngân sách sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm; chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị và các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai thực hiện; giao dự toán chi ngân sách giáo dục đào tạo cho các đơn vị trực thuộc Sở;

- Cân đối điều chỉnh nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khi có thay đổi một số nội dung chi.

c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức kiểm tra:

 - Sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Đánh giá tình hình quản lý và điều hành ngân sách nhà nước;

- Triển khai thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định hiện hành.

d) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư trình UBND tỉnh để trình trung ương cân đối bổ sung nguồn kinh phí thực hiện một số nội dung kinh phí của ngành giáo dục;

e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức  kiểm tra sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đánh giá tình hình quản lý và điều hành ngân sách nhà nước; Chỉ đạo và triển khai thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định hiện hành;

g) Tổ chức thẩm tra, tham mưu phê duyệt báo cáo quyết toán hàng năm: Các đơn vị trực thuộc và cơ quan Sở; kinh phí chương trình mục tiêu;

Tổng hợp quyết toán các đơn vị trực thuộc và cơ quan Sở, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí các chương trình, dự án..., báo cáo Sở Tài chính và các cơ quan quản lý theo quy định;

h) Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp để giải quyết tốt các mặt công tác thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính;

h) Phối hợp với các ngành liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác kế hoạch, thống kê, tài chính, tài sản, kế toán có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo;

i) Chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu Giám đốc phối hợp các cấp có thẩm quyền ban hành mức thu học phi, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định. Tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các nguồn thu hợp pháp trong các cơ sở giáo dục.

k) Chủ trì tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, các phòng GD-ĐT thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

2.4. Công tác tài chính cơ quan Sở:

a) Chủ trì tham mưu phân khai dự toán cho các đơn vị  trong cơ quan Sở, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ trong việc bố trí kinh phí phục vụ công tác chuyên môn;

b) Tổ chức tham mưu thực hiện đầy đủ các chế độ cho công chức và nhân viên hợp đồng cơ quan Sở;

c) Quản lý các khoản thu, chi  liên quan đến văn bằng, chứng chỉ và nguồn thu hợp pháp khác;

d) Tham mưu thực hiện tốt và đúng quy định hiện hành trong công tác quản lý tài chính, thực hiện đúng chức năng kế toán; Thực hiện việc chấp hành và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật, giúp Thủ trưởng cơ quan Sở thực hiện công tác công khai tài chính theo quy định hiện hành.

2.6. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.