1. Chức năng

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

- Thực hiện các dịch vụ công về KT&KĐCLGD của các ngành học, bậc học trong tỉnh Nghệ An theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng đề xuất và trình Giám đốc Sở nội dung, phương thức tổ chức các kỳ thi, kiểm tra định kỳ, khảo sát chất lượng, đảm bảo tính khách quan, đúng quy chế, làm cơ sở khoa học để đánh giá chất lượng giáo dục các cấp học;

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng cơ quan Sở, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia; chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo về công tác xét tốt nghiệp THCS, hoàn thành chương trình tiểu học;

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng cơ quan Sở, đơn vị có liên quan trong công  tác thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi vào lớp 10 THPT, THPT Chuyên Phan Bội Châu, THPT Dân tộc nội trú, bao gồm: đề thi, coi thi, chấm  thi, phúc khảo bài thi, lên kết quả thi; tổng hợp và trình duyệt  kết quả các kỳ thi; giải quyết các vấn đề khác liên quan sau khi thi;

2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng cơ quan Sở triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức thẩm định, đánh giá ngoài, đề xuất và trình  Giám đốc Sở công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công bố công khai chất lượng sau đánh giá của các đơn vị theo định kỳ;

2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn cơ quan Sở tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi, kiểm tra làm cơ sở xây dựng các đề thi, đề kiểm tra chất lượng định kỳ, đề khảo sát chất lượng và các kỳ thi khác;

2.6. Chịu trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu và tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác thi, chấm thi, đánh giá, xếp loại; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu trên đến các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các cá nhân làm công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức, thực hiện các khâu quản lý công tác thi, tuyển sinh bằng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ GD-ĐT.

   Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan tham gia theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến KT&KĐCLGD;

2.7. Chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo quy chế của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quản lý, lưu trữ theo quy định các loại hồ sơ có liên quan đến công tác thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị cơ sở về các công tác thuộc lĩnh vực trên theo phân công, phân cấp.

Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ,...  đáp ứng yêu cầu công tác của các cơ quan Nhà nước có nhu cầu; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về những nội dung liên quan.

 2.8. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.