1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức cán bộ, bao gồm: công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở; công tác tổ chức cán bộ cơ quan Sở; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của ngành;

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành;

2.2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở dự thảo văn bản trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

2.3. Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức và lao động trong toàn ngành (theo năm học và giai đoạn 5 năm);

2.4. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các đơn vị trực thuộc Sở và cơ quan Sở theo quy định phân công phân cấp của UBND tỉnh (bao gồm: Tiếp nhận, tuyển dụng, thuyên chuyển, tinh giản biên chế; đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, công chức, viên chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ quản lý; kỷ luật, quy hoạch, đào tạo - bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động);

2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

2.6. Tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức, về quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên theo đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh;

2.7. Chủ trì tham mưu tổ chức xây dựng các quy chế, quy định về tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan Sở;

2.8. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc thực hiện xây dựng các quy chế, quy định về tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở quản lý, bao gồm việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác, lề lối làm việc;

2.9. Tham mưu thực hiện biên chế cơ quan Sở, số người làm việc các đơn vị thuộc Sở; tham mưu Giám đốc Sở phối hợp Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh giao số người làm việc trong toàn ngành;

2.10. Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện áp dụng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức nhà nước, thực hiện định mức lao động và các chỉ tiêu biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực tổ chức cán bộ trong toàn ngành trên địa bàn tỉnh;

2.11. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị, tổ chức thuộc khu vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các tổ chức trong nhà trường;

2.12. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Sở hướng dẫn, kiểm tra đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các ngành học, cấp học trên địa bàn toàn tỉnh; đánh giá xếp loại cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cơ quan Sở;

 2.13. Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh;

2.12. Tham mưu giải quyết các thủ tục đi nước ngoài và quản lý hồ sơ sau khi đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Nhà nước;

2.14. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Sở và cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở; quản trị nhân sự toàn ngành;

2.15. Phối hợp với Thanh tra Sở để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về những nội dung liên quan ở các Phòng GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở; Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; phối hợp tham mưu, đề xuất các chính sách của địa phương đối với ngành;

2.16. Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của ngành: bộ phận thường trực, tham mưu tổng hợp, báo cáo và đề xuất xây dựng các chính sách có liên quan.

2.17. Công tác giáo dục dân tộc: Chịu trách nhiệm phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng và Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu về số lượng, chế độ chính sách và đề xuất xây dựng các chính sách có liên quan đối với cán bộ, quản lý, giáo viên công tác ở miền núi, dân tộc và vùng đặc biệt khó khăn.

2.18. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.