1. Chức năng

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Giáo dục và Đào tạo, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật.

Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 1 Điều 111, Điều 112 của Luật Giáo dục và Điều 24 của Luật Thanh tra năm 2010, Điều 9 của Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ; đối với các đối tượng thanh tra được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Tổ chức và hoạt động Thanh tra Giáo dục theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo;

2.2. Quản lý hoạt động thanh tra hành chính giáo dục trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ và Thanh tra tỉnh;

2.3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Sở;

2.4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra;

2.5. Tham mưu Giám đốc kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc trái với văn bản pháp luật chuyên ngành về giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được phát hiện qua công tác thanh tra;

2.6. Tham mưu Giám đốc kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

2.7. Phối hợp với thanh tra các ngành, các cấp trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo theo sự chỉ đạo của Thanh tra Nhà nước tỉnh và phân công của UBND tỉnh;

2.8. Chủ trì, phối hợp với Phòng KT&KĐCLGD thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ, … do Giám đốc Sở ký, theo yêu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị;

2.9. Hàng năm, chủ trì  phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra, đánh giá xếp loại các thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; tham mưu Giám đốc đánh giá, xếp loại về công tác thanh tra, kiểm tra của các phòng GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở;

2.10. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan tham gia theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục;

2.11. Chánh Thanh tra Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 25 Luật Thanh tra năm 2010 và tại Điều 10 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động Thanh tra Giáo dục.

2.12. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.