1. Chức năng

         Giúp Giám đốc Sở điều phối các hoạt động của các tổ chức, đơn vị trong các lĩnh vực quản lý theo chương trình, kế hoạch làm việc và tổng hợp tình hình phát triển giáo dục và đào tạo toàn tỉnh; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Sở; công tác y tế học đường, các loại bảo hiểm đối với học sinh; công tác công nghệ thông tin; hoạt động báo chí - tuyên truyền và công tác giáo dục dân tộc - miền núi.

           2. Nhiệm vụ

           2.1. Công tác tổng hợp

          a) Chuẩn bị chương trình công tác năm, tháng, tuần của Sở; theo dõi, giám sát các đơn vị trong cơ quan về tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; Làm công tác thư ký hành chính cho lãnh đạo Sở; xây dựng lịch công tác của Ban Giám đốc. Phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Giám đốc, Phó Giám đốc Sở chủ trì; phối hợp các phòng liên quan soạn thảo văn bản, thư, bài phát biểu của lãnh đạo Sở.

           b) Tổ chức thông tin cho lãnh đạo Sở, quản lý hệ thống văn bản đi và đến;

         c) Chủ trì tham mưu và dự thảo các văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành, các văn bản do nhiều đơn vị trong cơ quan phối hợp và các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công; tổng hợp, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các mặt công tác của Sở được phân công phụ trách; làm Thư ký Hội đồng giáo dục tỉnh;

           e) Tham mưu công tác tổ chức lễ hội của các cơ sở giáo dục trong ngành.

           2.2. Công tác hành chính, quản trị

         a) Tham mưu tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở, các phòng GD-ĐT và các đơn vị sự nghiệp của ngành; Chủ trì phối hợp với phòng CMNV có liên quan tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành và cơ quan Sở;

           b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị của cơ quan, của toàn ngành (kể cả các hội nghị của các sở, ban, ngành khác phối hợp tổ chức mà Sở GD-ĐT chủ trì), bao gồm: mời dự hội nghị, điều khiển chương trình, bố trí cho các đại biểu dự họp ăn, nghỉ (khi có chủ trương của lãnh đạo Sở), thanh quyết toán các chi phí của hội nghị theo quy định của nhà nước. Phụ trách hệ thống phòng họp trực tuyến;

           c) Thực hiện công tác quản trị, công tác đời sống của cơ quan; in ấn công văn, tài liệu, lái xe, tạp vụ, bảo vệ cơ quan Sở; Bố trí, tu bổ, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan Sở; Tổ chức tiếp khách theo yêu cầu công tác;

         d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác an ninh, quốc phòng của cơ quan Sở, như: đăng ký quản lý quân dự bị, lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh và các công việc khác theo sự chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương; công tác bảo vệ an ninh trật tự của cơ quan trong và ngoài giờ hành chính;

           e) Là đầu mối phát hành hồ sơ, sổ sách quản lý trường học;

           g) Tham mưu công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế của Sở.

          h) Xây dựng cảnh quan, môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện; xây dựng phòng truyền thống của cơ quan Sở;

          i) Phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng trong việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục theo quy định; Kiểm tra văn bản của các đơn vị tham mưu thuộc thẩm quyền ban hành của Sở, đảm bảo thể thức, đúng thủ tục hành chính theo quy định của Nhà nước.

           2.3. Công tác y tế học đường

           a) Phụ trách công tác y tế học đường, bảo hiểm học sinh; giáo dục vệ sinh, môi trường;

          b) Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế học đường và công tác bảo hiểm học sinh trên địa bàn toàn tỉnh;

          c) Tham mưu phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giải quyết các chính sách có liên quan về công tác y tế học đường, công tác bảo hiểm học sinh;

         đ) Chủ trì phối hợp với các phòng CMNV, các cơ quan hữu quan tham mưu, tổ chức thức hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có liên quan đến công tác vệ sinh, môi trường trong lĩnh vực giáo dục.

         2.4 .Công tác Công nghệ thông tin và quản trị mạng Internet

        a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Chính trị tư tưởng và các đơn vị liên quan trong việc phát hành sách, báo, tạp chí chuyên ngành phục vụ công tác tuyên truyền; quản lý, biên tập Website của Sở, thống kê, đôn đốc việc cung cấp, đăng tin, bài của các phòng, ban, đơn vị để duy trì hoạt động Website của Sở; xây dựng, triển khai đề án mạng giáo dục toàn tỉnh, cơ quan Sở; duy trì nối mạng nội bộ cơ quan, của ngành với mạng của Tỉnh và của Bộ; quản lý mạng Internet của cơ quan Sở;

          b) Chủ trì phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở trong việc xây dựng, điều hành và quản lý trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng quy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của Sở;

        c) Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động hợp tác trao đổi thông tin, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ với các cơ quan, đơn vị về công tác CNTT theo quy định của pháp luật; tư vấn và hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị trong ngành;

d) Phối hợp đề xuất những nội dung nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thông tin, phát triển công nghệ thông tin giáo dục và đào tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; Tham gia ban chỉ đạo phát triển, ứng dụng CNTT của tỉnh;

          đ) Phối hợp với Ban quản lý các dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục;

          e) Phối hợp với đơn vị, cơ quan hữu quan tham gia quản lý, điều hành các dự án, chương trình giáo dục - đào tạo về công nghệ thông tin.

          g) Trên cơ sở chủ trương của Bộ, chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu xây dựng phương án phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

          2.5. Chủ trì cùng với các phòng, ban thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện chủ trương của Nhà nước trong ngành GD-ĐT về các lĩnh vực:

          - Công tác phòng cháy, chữa cháy;

          - Công tác phòng chống bão lụt;

          - Công tác dân số, gia đình và trẻ em;

- Công tác y tế học đường;

- Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội;

- Công tác văn thư, thư viện, lưu trữ trong trường học;

- Công tác hành chính.

          2.6. Công tác cải cách hành chính:

          - Chủ trì tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính toàn ngành và cơ quan Sở;

          - Điều hành tổ chức và hoạt động của Bộ phận giao, nhận và trả kết quả của Cơ quan Sở;

         - Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu Giám đốc Sở ban hành (điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ) các thủ tục hành chính; các thủ tục hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở Giáo dục và Đào tạo;

          - Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính theo quy định (báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất).

         2.7. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền của Ngành và của Cơ quan Sở; xây dựng mạng lưới làm công tác tuyên truyền của toàn ngành; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức công tác tuyên truyền để nhân dân địa phương nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và tình hình giáo dục ở địa phương;

          2.8. Phối hợp tổ chức phát hành sách, báo, tạp chí chuyên ngành phục vụ công tác tuyên truyền; quản lý, biên tập Website của Sở, thống kê, đôn đốc việc cung cấp, đăng tin, bài của các phòng, ban, đơn vị để duy trì hoạt động Website của Sở;

          2.9. Chủ trì, phối hợp với các phòng CMNV tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phát triển giáo dục vùng tôn giáo, vùng dân tộc trong ngành theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục miền núi và dân tộc;

          2.10. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.