Phân công nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc và các Phó Giám đốc  Sở GD&ĐT

      1. Đồng chí Thái Văn Thành – Giám đốc Sở

      - Lãnh đạo quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và Giám đốc Sở được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

     - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác đảng và chính trị tư tưởng toàn ngành; Công tác Tổ chức cán bộ; Kế hoạch tài chính; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Công tác thông tin tổng hợp, đối ngoại – Hợp tác Quốc tế; Thi đua - khen thưởng.

      - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An; Chủ tịch Hội đồng thi đua cấp Ngành; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Xã hội hóa giáo dục; Các chương trình, dự án giáo dục; Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục;

     - Trực tiếp phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính; Thanh tra, Ban quản lý các dự án chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo;

- Theo dõi, phụ trách lĩnh vực giáo dục các đơn vị: Kỳ Sơn,     Yên Thành, TX Hoàng Mai và thành phố Vinh;

     - Chủ tài khoản số 1;

     - Sinh hoạt hành chính tại Phòng Tổ chức cán bộ.

     2. Đồng chí Võ Văn Mai – Phó Giám đốc Sở                

    - Chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Trung học; Giáo dục miền núi dân tộc; Xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; Lĩnh vực Công nghệ thông tin; Trang Website của Sở và các mặt công tác: Tài vụ Cơ quan Sở, hành chính quản trị; Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, thể dục thể thao; Công tác dạy thêm, học thêm; sách - thiết bị, giáo dục môi trường; Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn Ngành; phụ trách công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Ngành và của Cơ quan Sở;

     - Thành viên các Ban, các Hội đồng cấp tỉnh: Hội đồng Khoa học tỉnh; Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh; Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh; Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ban Chỉ đạo quân sự xã phường thị trấn; Ban Thường vụ Công đoàn Ngành giáo dục Nghệ An; Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ của Phụ nữ;  

    - Trực tiếp chỉ đạo Đề án ngoại ngữ; Công tác tuyển sinh, chuyển trường thuộc khối trung học;

     - Trực tiếp chỉ đạo công tác Văn phòng - Hành chính quản trị của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;   

     - Trực tiếp phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Giáo dục Trung học, Văn phòng;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

    - Theo dõi, phụ trách lĩnh vực giáo dục các đơn vị: TX Cửa Lò, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Hợp, Tân Kỳ;

     - Thủ trưởng Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;

    - Chủ tài khoản số 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo, được quyền ký các văn bản liên quan đến công tác tài chính khi được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủy nhiệm;

     - Sinh hoạt hành chính tại Phòng Giáo dục Trung học.

     3. Đồng chí Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở                     

     - Chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Tiểu học; Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục và các mặt công tác: Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia; Dân số - KHHGĐ tỉnh; Phòng chống HIV/AIDS; Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng chống tội phạm; Công tác an ninh an toàn trường học; Công tác Phổ biến Giáo dục pháp luật và an toàn giao thông; Nội san Giáo dục của Ngành;    

    - Tham gia thành viên các Ban cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo giúp đỡ các xã nghèo miền Tây; Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh; Ban Phòng không nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo công tác Dân số -KHHGĐ tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS; Ban Chỉ đạo về công tác gia đình; Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Ban Công tác người cao tuổi; Ban vì an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm; Ban Phổ biến Giáo dục pháp luật và an toàn giao thông; Công tác Y tế học đường;

    - Trực tiếp phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Giáo dục Tiểu học, Chính trị tư tưởng; Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

    - Giúp Giám đốc theo dõi, triển khai các chương trình dự án giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

   - Theo dõi, phụ trách lĩnh vực giáo dục các đơn vị: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương;

     - Sinh hoạt hành chính tại Phòng Giáo dục Tiểu học.

     4. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở        

    - Chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Giáo dục Mầm non; Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục và các mặt công tác: Xây dựng đời sống văn hóa; Nghiên cứu khoa học thuộc Ngành quản lý; Công tác dân vận chính quyền; Công tác Khuyến học; Công tác tuyên truyền, thông tin báo chí của Ngành. 

     - Tham gia thành viên các Ban cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền; Hội đồng đội tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020; Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống các bệnh lây nhiễm tỉnh Nghệ An; Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh; Hội đồng thẩm định rà soát, thôn bản hoàn thành mục tiêu chương trình 135; Ban thường trực chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết một số vấn đề tôn giáo.

    - Trực tiếp phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Giáo dục Mầm non; Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

     - Theo dõi, phụ trách lĩnh vực giáo dục các đơn vị: TX Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn; các trường đại học, cao đẳng, TCCN thuộc tỉnh về nội dung công việc do Sở Giáo dục và Đào tạo được phân cấp quản lý.

    - Sinh hoạt hành chính tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên.