I. Vị trí, chức năng :

 1.  Vị trí:
 • Ban quản lý các dự án chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do chủ đầu tư giao, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định của pháp luật
 • Ban Quản lý các dự án có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập và Quyết định thành lập .
 1. Chức năng :
 •  Giúp Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cơ sở vật chất, đất đai, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển giáo dục; quản lý, giám sát các hoạt động đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 •  Giúp Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo quản lý, tổ chức thực hiện các dự án của ngành giáo dục theo quy định phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh ( đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị trường học ); Chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư và xây dựng theo quy định, cụ thể :
 • + Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
 • + Thực hiện các chức năng khác khi được các cấp có thẩm quyền giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định;
 • + Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý và sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;
 • + Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có liên Quan tham mưu kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường học (xây dựng trường , lớp học trang thiết bị dạy học của các cấp học) ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của ngành Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .
 2. Tham mưu thương thảo và ký kết các hợp đồng để quản lý điều hành tất cả các dự án, chương trình của ngành do Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sách - thiết bị trường học,…. thuộc các nguồn ngân sách, vốn trong nước và nước ngoài (kể cả các dự án ODA)
 3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm :
 • Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;
 • Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;
 • Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;
 • Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;
 • Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;
 • Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Tham mưu chủ trương đầu tư, các nội dung về chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phân công.
 1. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:
 • Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;
 • Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.
 1.  Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.