• Nguyễn Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0983.562.024
  • Email:
   minhnt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Đình Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0914.669.118
  • Email:
   hungnd@nghean.edu.vn
 • Vũ Nam Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0946.232.232
  • Email:
   thangvn@nghean.edu.vn
 • Trần Cảnh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ kỹ thuật
  • Điện thoại:
   0947.897.555
  • Email:
   duongnc@nghean.edu.vn
 • Trần Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0946.389.706
  • Email:
   tuanta.pmu@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Tiến Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ dự án
  • Điện thoại:
   0946.467.222
  • Email:
   ngocnt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ kỹ thuật
  • Điện thoại:
   0975.441.585
  • Email:
   phucnt.pmu@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ kỹ thuật
  • Điện thoại:
   0986.358.345
  • Email:
   quannh.pmu@nghean.edu.vn