1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác chính trị tư tưởng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, công tác đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác học sinh - sinh viên, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, công tác pháp chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác thi đua - khen thưởng.

2. Nhiệm vụ

2.1.Chủ trì phối hợp các đơn vị, các phòng chuyên môn nghiệp vụ (CMNV) có liên quan tham mưu Giám đốc Sở theo dõi công tác xây dựng và phát triển Đảng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; thực hiện công tác dân vận trong ngành theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định;

2.2. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, dư luận xã hội về giáo dục, từ đó đề xuất công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên;

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ liên quan tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn ngành;

2.4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB), các tổ chức đoàn thể và các phòng có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan và đơn vị trường học. Làm nhiệm vụ Ủy viên kiêm Thư ký Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của ngành Giáo dục và Đào tạo;

2.5. Công tác pháp chế

a) Chủ trì phối hợp với các phòng CMNV có liên quan thực hiện việc tham mưu và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trên lĩnh vực GD-ĐT;

b) Chủ trì theo dõi, kiểm tra việc tham mưu (phối hợp tham mưu) ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục theo quy định; Kiểm tra văn bản của các đơn vị tham mưu thuộc thẩm quyền ban hành của Sở, đảm bảo thể thức, đúng thủ tục hành chính theo quy định của Nhà nước.

2.6. Công tác phổ biến pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động tập huấn, thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành;

Phối hợp với các phòng ban Cơ quan Sở, giúp Giám đốc Sở lập kế hoạch tổ chức thực hiện pháp luật của ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong cơ quan, trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; phúc tra các kết luận thanh tra khi Giám đốc Sở yêu cầu.

2.7. Chủ trì, phối hợp các phòng, ban thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong ngành Giáo dục và Đào tạo về các lĩnh vực:

- Công tác đoàn, hội, đội trong trường học;

- Công tác khuyến học;

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa;

- Công tác an ninh trường học, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật;

- Công tác giáo dục an toàn giao thông;

2.8. Công tác thi đua- khen thưởng

a) Tham mưu việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về thi đua - khen thưởng đối với với ngành GD-ĐT Nghệ An; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua các phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

b) Chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo các quy định về công tác thi đua- khen thưởng hiện hành.

2.9. Phối hợp với Văn phòng tham gia tổ chức các lễ hội của các cơ sở giáo dục trong ngành;

2.10. Phối hợp với các tổ chức, phòng, ban có liên quan chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể, các hiệp hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao;

2.11. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên;

2.12. Phối hợp với các cơ quan hữu quan theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội…thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

2.13. Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung công tác theo quy định.

2.14. Một số công tác khác thuộc lĩnh vực có liên quan do Giám đốc phân công khi có yêu cầu.