5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnaQHmiLgn3ufGJuoAWM3CtX
Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT Nghệ An
Cơ cấu tổ chức
0
0
.

Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT Nghệ An

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Văn phòng   3842449  
2 Nguyễn Như Tam Giám đốc 3833402 0912 291 010
3 Nguyễn Hữu Phương P. Giám đốc   0915 000 003
4 Nguyễn Hoàng Trung P. Giám đốc   0913 086 414
5 Nguyễn Văn Huệ TP Đào tạo   0904 102 855
6 Hồ Viết Trần TP HCTH   0903 453 648
7 Nguyễn Văn Bằng QL VĐV   0989 165 206
 
.
TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.