• Nguyễn Trọng Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0983.565.267 (0919.894.569)
  • Email:
   hoannt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Đình Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0912.131.516
  • Email:
   thaind@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0912.527.091
  • Email:
   tuannv@nghean.edu.vn
 • Đào Giáng Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988.679.601
  • Email:
   lamdg@nghean.edu.vn
 • Đậu Hồng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913.062.999
  • Email:
   namdh@nghean.edu.vn
 • Thái Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0852.908.156
  • Email:
   huongtt@nghean.edu.vn
 • Phan Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0943.315.455
  • Email:
   luongpht@nghean.edu.vn
 • Phan Tất Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906.429.889
  • Email:
   dongcsvc@nghean.edu.vn
 • Lê Văn Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0915.654.413
 • Hoàng Sơn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0983.499.678