5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUptFXhTOqUu6x4PZln6QJJ8kMmIfhtmxma3BsKoPdAOX
Dự toán NSNN đã được HĐND quyết định
Công khai NSNN
0
0
.

Dự toán NSNN đã được HĐND quyết định

 
TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.