5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYfkVh4wOKfUmrtDX4u0bHJA
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
0
0
.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác CCHC; đồng thời, xây dựng các chuyên đề về CCHC để triển khai sinh hoạt trong chuyên môn và các buổi sinh hoạt Chi bộ.

        Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề này, Lãnh đạo Sở khẳng định một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác CCHC, trong đó có công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính. Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung ở một số vấn đề sau: Quán triệt và nhận thức rõ đây là vấn đề quan trọng, được thể hiện cụ thể trong các Nghị quyết của các đảng bộ, chi bộ; đồng thời triển khai thực hiện cùng với sự đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm; xử lý kịp thời những trường hợp sai quy định; kịp thời nêu gương, nhân rộng điển hình tốt.

       Việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được thể hiện rõ trong từng nhiệm vụ CCHC; trong đó tập trung nhất ở 4 nội dung: Việc phân công nhiệm vụ CCHC, việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, công tác tuyên truyền CCHC và công tác kiểm tra CCHC.

       Về việc phân công nhiệm vụ CCHC, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phân công 01 lãnh đạo Sở và 01 lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác CCHC. Trong quy định chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ CCHC cho Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng ban tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các tổ chuyên môn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ CCHC như: Bộ phận Một cửa, Tổ Kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính, Ban Kiểm soát thủ tục hành chính. Hàng tháng, các cá nhân phụ trách báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo Sở. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với sự chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận giúp cho chất lượng công tác CCHC của cơ quan từng bước được nâng cao.

      Về việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch thực hiện CCHC của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện CCHC của Ngành.  Để tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện các nội dung sau:

      -  Ban hành Công văn hướng dẫn các phòng ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC tại đơn vị. Định kỳ hàng quý, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC về Sở Giáo dục và Đào tạo.

       -  Ban hành tiêu chí đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các đơn vị, trong đó có tiêu chí thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm khuyến khích các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC.

       - Chỉ đạo Văn phòng, đơn vị phụ trách công tác CCHC - xây dựng Đề án “Thực hiện Cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020, những giải pháp cụ thể năm 2018.

       - Chỉ đạo Ban Kiểm soát Thủ tục hành chính triển khai kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính hàng năm; niêm yết và đăng tải công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của ngành và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện đánh giá nội bộ, xem xét và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008.

      - Chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ, xây dựng Đề án: ”Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và định hướng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo”.

       - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Ảnh Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa .jpg

       Về công tác tuyên truyền CCHC, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC. Về nội dung tuyên truyền, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác CCHC; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC của tỉnh và ngành Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền các cách làm hay trong công tác CCHC ở các đơn vị v.v..

      Về hình thức tuyên truyền, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền các nội dung CCHC qua trang thông tin điện tử, qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, qua niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở...

      Về công tác kiểm tra CCHC, Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép kiểm tra CCHC với kiểm tra công tác chuyên môn tại các đơn vị. Cách làm này tiết kiệm được thời gian và kinh phí;  tuy nhiên, nội dung kiểm tra CCHC chưa sâu, số lượng đơn vị được kiểm tra chưa đảm bảo theo quy định. Năm học 2018 - 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Sở sẽ thành lập đoàn kiểm tra riêng về thực hiện công tác CCHC hoặc kiểm tra lồng ghép trong các đợt kiểm tra chuyên môn và nội dung khác.

      Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, trong thời gian qua, công tác CCHC của Ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nội dung công tác CCHC được thực hiện có chất lượng; chỉ số CCHC ở đơn vị từng bước được cải thiện; nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao.

       Tóm lại, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định giải pháp quan trọng là tăng cường sự chỉ đạo, điều hành. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận thực hiện nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và nêu gương điển hình đối với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC; gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

 

                                                                             Nguyễn Đình Thái

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.