Lĩnh vực công nhận trường đạt chuẩn quốc gia PDF. In Email
Thứ năm, 20/9/2012, 21:30

1. Thủ tục đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Nhà trường, nhà trẻ chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Bước 2- Nhà trường, nhà trẻ tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2, báo cáo kết quả với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). Nếu thấy nhà trường, nhà trẻ đã đạt chuẩn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã làm văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá. Nhà trường, nhà trẻ qua kiểm tra chưa đạt chuẩn sẽ chỉ được đề nghị kiểm tra lại vào năm học sau.

Bước 3. Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ  quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Uỷ  ban nhân dân cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm  định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Nếu thấy nhà trường, nhà trẻ đã đạt chuẩn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá (Phòng Giáo dục mầm non -Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP GDMN: 0383.566983; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Bước 4: Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có  liên quan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả  kiểm tra, đánh giá của cấp xã và cấp huyện, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu thấy nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn ở mức độ nào thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần

Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.844550; Fax: 0383833706;

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (qua phòng GDMN)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ  nộp về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (qua phòng GDMN Sở Giáo dục và Đào tạo), gồm:

- Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá  trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn được quy định.

- Văn bản  đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký.

- Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

- Thời gian giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức

- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

- Lệ  phí: không

- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Thời hạn công nhận nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định công nhận. Trong thời hạn 5 năm, nếu nhà trường, nhà trẻ đã đạt chuẩn quốc gia vi phạm về tiêu chuẩn của Quy chế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xem xét để tiếp tục công nhận hoặc không công nhận nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia.

+  Sau 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận, nhà trường, nhà trẻ phải tự đánh giá, làm hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để được kiểm tra và công nhận lại.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16 tháng 7 năm 2008 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

2. Thủ tục đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

- Trình tự thực hiện: Trình tự kiểm tra, xét duyệt, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 được quy định giống nhau và gồm các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước2: Nhà trường và Hội đồng Giáo dục xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định. Xét thấy trường đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND cấp xã làm văn bản đề nghị UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá . Những trường qua kiểm tra chưa đạt chuẩn cần tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn và chỉ được đề nghị kiểm tra lại vào năm học sau.

Bước 3: Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp huyện. Xét thấy trường đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá (Phòng Giáo dục tiểu học-Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT: TP GDTH: 0383.567053; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Bước 4: Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã và cấp huyện, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Xét thấy trường đã đạt chuẩn ở mức độ nào, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.844550; Fax: 0383.833706;

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (qua phòng GD tiểu học)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ  đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng GD tiểu học) gồm:

- Báo cáo của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học  đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch UBND huyện.

- Biên bản kiểm tra mức chất lượng tối thiểu .

- Biên bản kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của đoàn kiểm tra cấp huyện.

b) Số  lượng hồ sơ mỗi loại: 03 (bộ).

- Thời gian giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức

- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Biên bản kiểm tra theo mẫu biên bản kèm theo Quyết định 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+  Thời hạn công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết  định công nhận. Trong thời hạn 5 năm, nếu trường đã  đạt chuẩn quốc gia mắc những sai phạm về tiêu chuẩn thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà được xem xét để tiếp tục công nhận hoặc không công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Sau 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận, các trường phải tự đánh giá làm hồ  sơ trình các cấp theo thẩm quyền quy định để được kiểm tra và công nhận lại.

Căn cứ  pháp lý của TTHC:

+ Quyết định 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

+ Quyết  định 55/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.

3. Thủ tục đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường THCS lập hồ sơ theo quy định (gửi qua phòng GD&ĐT).

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường trung học cơ sở và chuyển đến Hội đồng xét đề nghị cấp huyện.

Bước 3: Hội đồng xét đề nghị cấp huyện tổ chức kiểm tra, xét và làm văn bản đề nghị gửi lên Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh kèm theo biên bản kiểm tra và hồ sơ quy định (Phòng Giáo dục Trung học- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT: TP GDTrH: 0383.567058; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Bước 4: Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh kiểm tra, xét và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định công nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần

Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.844550; Fax: 0383.833706;

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (qua phòng GDTrH)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a.Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định  kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà  trường.

- Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của  đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

b. Số lượng hồ sơ: 02  (bộ)

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức

- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

- Lệ  phí: Không

- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầù, điều kiện thực hiện TTHC:

Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, các trường trung học công lập, bán công, dân lập, tư thục đạt danh hiệu tiên tiến năm liền kề với năm đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được quyền tự đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là  5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Trong thời hạn 5 năm, nếu trường đã đạt chuẩn quốc gia mắc những sai phạm về tiêu chuẩn thì tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm mà được xem xét để tiếp tục công nhận hoặc không công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Căn cứ  pháp lý của TTHC:

+ Thông tư 06/2010/TT-BGD&ĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thủ tục đề nghị công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường THPT lập hồ sơ theo quy định (gửi qua phòng GDTrH- Sở Giáo dục và Đào tạo- Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai TP Vinh; ĐT: 0383.844550;

Fax: 0383.833706; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận thẩm định đề nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia, chuyển lên Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra theo danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định (Phòng Giáo dục - Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT: TP GDTrH: 0383.567058; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Bước 4:

- Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh tổ  chức kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Lập biên bản và hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần

Bước 5. Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng GDTrH)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a.Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định, kèm theo sơ  đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

- Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của  đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

- Lệ  phí: Không

- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Điều kiện: Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, các trường trung học công lập, bán công, dân lập, tư thục đạt danh hiệu tiên tiến năm liền kề với năm đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được quyền tự đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn quốc gia.

+ Yêu cầu:

Thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Trong thời hạn 5 năm, nếu trường đã đạt chuẩn quốc gia mắc những sai phạm về tiêu chuẩn thì tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm mà được xem xét  để tiếp tục công nhận hoặc không công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Căn cứ  pháp lý của TTHC:

+ Thông tư 06/2010/TT-BGD&ĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (mau_truongdatchuanquocgia.doc)mau_truongdatchuanquocgia.docMẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA250 Kb20-09-2012
 


seo yemek tarifleri ucuz uçak bileti Ruya Tabirleri uçak bileti bebek isimleri