Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
114/TB-SGD&ĐT Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng năm 2019 13/08/2019
115/TB-SGD&ĐT Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 13/08/2019
1101/TB-SGD&ĐT Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 15/10/2018
124/TB-SGD&ĐT Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 12/07/2018
70/TB-SGD&ĐT Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 11/04/2018