5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnaNDphMQxwK9ZIlVoE5esib
Lĩnh vực cấp giấy phép
Thủ tục hành chính
0
0

Lĩnh vực cấp giấy phép

1. Cấp giấy phép dạy thêm đối với cấp THPT
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550;
ĐT TP GDTrH: 0383.567058; Email: GDTrH@nghean.edu.vn).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà  nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin dạy thêm của tổ chức, cá nhân. Đơn phải có ý kiến đề nghị của chính quyền cấp xã nơi đặt địa điểm dạy thệm (đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy thêm, học thêm).
- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy: trình độ đào tạo, nới công tác (đối với cán bộ công chức), nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu). Danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), hoặc của chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu)
b. Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đơn
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu)
Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Điều kiện:
+ Số lượng học sinh của mỗi lớp: Không qúa 50 học sinh
+ Giáo viên tham gia giảng dạy phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học.
+ Cơ sở vật chất và lớp học phải phải đảm bảo yêu cầu theo quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Yêu cầu:
+ Dạy thêm học thêm được đề cập trong Quy định này là hoạt động dạy học ngoài giờ học thuộc Kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với nội dung dạy học trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông.
+ Nội dung và phương pháp dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý của người học; không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu của người học.
+ Hoạt động dạy thêm có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quy định miễn giấy phép.
+ Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
- Căn cứ  pháp lý của TTHC: 
+ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy định dạy thêm học thêm
+ Quyết định số  66/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ  An;
+ Công văn số  1034/ 2007SGD&ĐT- VP ngày 29/6/2007 V/v H¬ướng dẫn thủ tục cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm.
 
2. Thủ tục cấp giấy phép đào tạo tin học, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo)
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1 : Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo       (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550;
). Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định các điều kiện theo quy định và ra quyết định công nhận  tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của các trung tâm (phòng GDTX Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP GDTX: 0383.567057; Email: GDTX@nghean,edu.vn).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
Đề nghị thực hiện theo Thông tư số 03/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học:
+ Tờ trình xin thành lập trung tâm;
+ Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
- Cơ sở vật chất của trung tâm;
- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
b. Số  lượng hồ sơ: 02  bộ
- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Điều kiện đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
- Căn cứ pháp lý:
Thông tư số 03/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.