5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnbzSW29k372U/3oq1iSBvEn
Lĩnh vực thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức, đơn vị cơ sở giáo dục
Thủ tục hành chính
0
0

Lĩnh vực thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức, đơn vị cơ sở giáo dục

1 Thủ tục thành lập  trường trung cấp chuyên nghiệp
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. (Địa chỉ: Số 3-Đường Trường Thi-TP Vinh; ĐT: 0383.844619; Fax: 0383844656). Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao cho các đơn vị tổ chức thẩm định, thẩm tra và xin ý kiến các cơ quan có liên quan trước khi ra quyết định thành lập (phòng GDCN Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP GDCN: 0383.567054; Email: GDCN@nghean,edu.vn).
Bước 3: Sau khi thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và hồ sơ thẩm định của cơ quan thẩm định, Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến thoả thuận về việc thành lập trường. Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập trường.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần
Bước 4:  Nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Tờ trình về việc thành lập trường;
- Đề án thành lập trường
- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt  động của trường.
b. Số  lượng hồ sơ:    6  (bộ)
- Thời gian giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN. Đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực TCCN phục vụ sự  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
+ Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình theo quy định.
+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện tài chính bảo đảm các yêu cầu quy định.
- Căn cứ  pháp lý của TTHC: 
Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
2. Thủ tục sáp nhập sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. (Địa chỉ: Số 3-Đường Trường Thi-TP Vinh; ĐT: 0383.844619; Fax: 0383844656). Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao cho các đơn vị tổ chức thẩm định, thẩm tra và xin ý kiến các cơ quan có liên quan trước khi ra quyết định sáp nhập, chia tách trường (phòng GDCN Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP GDCN: 0383.567054; Email: GDCN@nghean,edu.vn).
Bước 3: Sau khi thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và hồ sơ thẩm định của cơ quan thẩm định, Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến thoả thuận về việc sáp nhập, chia tách trường. trung cấp chuyên nghiệp. Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ GD&ĐT, Chủ  tịch UBND tỉnh quyết định sáp nhập, chia tách trường
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Tờ trình về việc sáp nhập, chia tách trường
- Đề án sáp nhập, chia tách trường
- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
b. Số  lượng hồ sơ:    6  (bộ)
- Thời gian giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Việc sáp nhập, chia, tách trường TCCN phải bảo đảm các  yêu cầu sau đây:
+  Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN;
+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
+ Bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học;
+  Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả  giáo dục.
- Căn cứ  pháp lý của TTHC:
Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hành kèm theo Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
3. Thủ tục thành lập tr¬ường trung học phổ thông
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
). Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; trình UBND tỉnh xem xét quyết  định (phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Tờ trình về việc thành lập trường;
- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định của Điều lệ trường;
- Đề án tổ chức và hoạt động;
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố  trí làm Hiệu trưởng.
b. Số  lượng hồ sơ:    05  (bộ)
- Thời gian giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định.
+ Có cơ sở vật chất và tài chính đảm bảo đáp ứng yêu cầu ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các qui đinh
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
 
4. Thủ tục sáp nhập tr¬ường trung học phổ thông
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
). Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc sáp nhập trường; trình UBND tinh xem xét quyết định (phòng Tổ chức- Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Tờ trình về việc sáp nhập trường
- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định
- Đề án tổ chức và hoạt động sau khi sáp nhập;
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.
b. Số  lượng hồ sơ: 05 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: cá nhân, tổ chức
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;
+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
+ Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;
+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 
5. Thủ tục chia tách tr¬ường trung học phổ thông
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
). Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc việc chia tách trường; trình UBND tỉnh xem xét quyết định định (phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Tờ trình về việc chia tách trường;
- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định
- Đề án tổ chức và hoạt động sau khi chia, tách;
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.
b. Số  lượng hồ sơ: 5 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;
+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
+ Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;
+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học .
 
6. Thủ tục thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ về Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383.844550;
Fax: 0383.833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
Bước 3: Gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định;. Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân  tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. (phòng Tổ chức - Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933;
Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị  thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
- Đề  án thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
- Tờ trình về việc thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
b. Số  lượng hồ sơ: 05 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:
1.Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.
2.Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định.
3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kĩ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.
 
7. Thủ tục sáp nhập, chia tách,  trung tâm Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm hồ sơ theo quy định
B¬ước 2:  Nộp hồ sơ Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo.
(Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550; Fax: 0383833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với  Ủy ban nhân dân huyyện xây dựng đề án sáp nhập, chia tách,  trung tâm Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
B¬ước 3: Nộp hồ sơ đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định (phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933;
Email: TCCB@nghean.edu.vn)
B¬ước 4: Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân  tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập, chia tách, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 5: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà  nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
-  Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị sáp nhập, chia tách,  trung tâm Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
-  Đề  án sáp nhập, chia tách,  trung tâm
b. Số  lượng hồ sơ: 05 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được sáp nhập, chia, tách,  trung tâm   khi có đủ các điều kiện sau:
1. Việc sáp nhập, chia, tách,  trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.
2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định.
3. Có  địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Quyết  định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
 
8. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu thành lập trường chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550;
). Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp, khả thi của việc mở trường, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thẩm định theo quy định (phòng Tổ chức - Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn).
Bước 3: Sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trường PTDTNT cấp tỉnh
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Tờ  trình xin thành lập trường;
- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định;
- Đề án tổ chức và hoạt động;
- Sơ  yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.
- ý kiến băng văn bản của các ban ngành, cơ quan liên quan.
b. Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)
Thời gian giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Có  nguồn tuyển sinh ổn định để thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ của địa phương, của ngành.
+Có kế hoạch và nguồn đầu tư cơ  sở vật chất, thiết bị cần thiết, đảm bảo hoạt động giáo dục phù hợp với mục tiêu  đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Căn cứ  pháp lý của TTHC:
+ Quyết  định số:49/ 2008/QĐ-BGDĐT ngày  25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
+ Quyết  định số 07/ 2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học .
 
9. Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383.844550;
trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thẩm định theo quy định  (phòng Tổ chức - Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Bước 3: Sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập, chia tách tr¬ường PTDTNT cấp tỉnh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Tờ  trình đề nghị  sáp nhập, chia tách tr¬ường PTDTNT cấp tỉnh.
- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định;
- Đề  án tổ chức và hoạt động;
- Sơ  yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng mới
b. Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: 
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ  pháp lý của TTHC:
+ Quyết  định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
+ Quyết  định số 07/ 2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 
10. Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện
- Trình tự thực hiện:
Bước 1 : Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện  theo quy định.
Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550;
). Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định các điều kiện theo quy định (phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày: thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Công văn của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện
- Đề  án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên.
b. Số lượng hồ sơ: 5 (bộ )
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.
+ Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định
+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định.
+ Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định, có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định.
- Căn cứ  pháp lý của TTHC: 
Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDDT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX .
 
11. Thủ tục Sáp nhập, chia tách  trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550;
Fax: 0383833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định các điều kiện theo quy định
(Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định;
ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Công văn của  Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sáp nhập, chia, tách  trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện
- Đề  án Sáp nhập, chia, tách  trung tâm giáo dục thường xuyên:
b. Số lượng hồ sơ: 5 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ  pháp lý của TTHC:
Quyết định số 01/ 2007/QĐ-BGDDT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX..
 
12. Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh 
-Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550;
Fax: 0383833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định các điều kiện theo quy định.
(Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định;
ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị  thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
- Đề  án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
b. Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
+ Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.
+ Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định
+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định.
+ Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định, có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định.
- Căn cứ  pháp lý của TTHC:
Quyết định số 01/ 2007/QĐ-BGDDT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX
 
13. Thủ tục Sáp nhập, chia tách  trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550;
Fax: 0383833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ sáp nhập, chia, tách trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định các điều kiện theo quy định.
(Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định;
ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm
- Công văn của sở giáo dục và đào tạo đề nghị  Sáp nhập, chia, tách  trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
- Đề  án Sáp nhập, chia, tách  trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
b. Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ  pháp lý của TTHC: 
Quyết định số 01/ 2007/QĐ-BGDDT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX
 
14. Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ (thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ-tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương)
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xây dựng đề án  thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ
Bước 2: Nạp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383.844550;
Fax: 0383.833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ-tin học có trụ sở đóng tại địa phương.
(Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933; Email: TCCB@nghean.edu.vn)
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế. Nếu  đủ điều kiện quy định thì trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh (hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo sự uỷ quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh) ra quyết định thành lập trung tâm.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đề  án thành lập trung tâm;
-  Sơ  yếu lý lịch của người dự kiến làm giám  đốc trung tâm;
-  Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
- Tờ  trình xin thành lập Trung tâm  đào tạo tin học, ngoại ngữ
b. Số  lượng hồ sơ: 04 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định;
+. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định
+ Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của khoá học;
+ Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên;
+ Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung râm trong năm đầu tiên;
+ Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về  phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và  an ninh của trung tâm.
Căn cứ  pháp lý của TTHC:
Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học 

15. Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
- Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Đơn vị chủ trì đào tạo chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Đơn vị chủ trì đào tạo gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký thực hiện liên kết đào tạo (Vụ GDTX)
Bước 3: Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ theo các điều kiện quy định. Trường hợp cơ sở giáo dục đáp ứng đủ các điều kiện thì ra quyết định cho phép liên kết đào tạo, trường hợp cơ sở giáo dục không đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục về việc không cho phép liên kết đào tạo.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTX)
- Cách thức thực hiện; Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo gồm có:
+ Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo, kèm theo: chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo, nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên kết đào tạo được hai bên ký;
+ Công văn đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành có nhu cầu đào tạo;
+ Các bản sao hợp lệ văn bản xác định về: chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
1. Đối với liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học:
+ Đơn vị chủ trì đào tạo: Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng
+ Đơn vị phối hợp đào tạo: trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
2. Đối với liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp:
+ Đơn vị chủ trì đào tạo: Các cơ sở giáo dục đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
+ Đơn vị phối hợp đào tạo: trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Lệ phí: Bảo đảm thống nhất giữa Đơn vị chủ trì đào tạo và Đơn vị phối hợp đào tạo về mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, tài liệu, giáo trình và phí bảo hiểm (tự nguyện) phải thu theo quy định về bảo hiểm; thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về thu học phí, lệ phí;
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Danh sách nhà giáo tham gia giảng dạy và cán bộ quản lý;
+ Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ liên kết đào tạo;
+ Báo cáo thống kê tình hình thực hiện liên kết đào tạo (dùng cho trường);
+ Báo cáo thống kê tình hình liên kết đào tạo (dùng cho sở giáo dục và đào tạo);
+ Phiếu theo dõi thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo (dùng cho công tác quản lý).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
1. Đối với đơn vị chủ trì đào tạo:
+ Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết;
+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo;
+ Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.
2. Đối với đơn vị phối hợp đào tạo:
+ Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo;
+ Xác định được địa điểm đặt lớp:
Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.
+ Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.
 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Quyết định số 42 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
 
PHỤ LỤC
MẪU HỒ SƠ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quyết định số 42 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mẫu 1. Danh sách nhà giáo tham gia giảng dạy và cán bộ quản lý;
Mẫu 2. Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ liên kết đào tạo;
Mẫu 3. Báo cáo thống kê tình hình thực hiện liên kết đào tạo (dùng cho trường);
Mẫu 4. Báo cáo thống kê tình hình liên kết đào tạo (dùng cho sở giáo dục và đào tạo);
Mẫu 5. Phiếu theo dõi thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo (dùng cho công tác quản lý).

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.