5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnYAq/826V|bsvZt|DkbcXGS
Lĩnh vực xếp hạng, thẩm định đề án
Thủ tục hành chính
0
0

Lĩnh vực xếp hạng, thẩm định đề án

1. Thủ tục về xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Giám đốc TTGDTX hoàn tất các hồ sơ theo qui định và tự tổ chức đánh giá xếp hạng, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383.844550; Fax: 0383.833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn).
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của trung tâm, chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên (phòng giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP GDTX: 0383.567057;
Email: GDTX@nghean,edu.vn).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa -Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ
- Tờ trình đề nghị xếp hạng của trung tâm.
- Quyết định thành lập trung tâm.
- Bản báo cáo kết quả và hiệu quả hoạt động của trung tâm trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm  đề nghị xếp hạng
- Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm.
- Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng
- Danh sách trích ngang cán bộ giáo viên của trung tâm
- Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đát đai, cơ sở  vật chất, thiết bị dạy học
b. Số lượng hồ sơ:03 (bộ)
- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ  pháp lý của TTHC:
Thông tư  số 48/2008/TT-BGDDT ngày 25/8/2008 Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của TTGDTX.
 
2. Thẩm định đề án thành lập trường trung học phổ thông
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, góp ý hoàn chỉnh đề án (phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933;                                            Email:TCCB@nghean,edu.vn).
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành hữu quan cấp tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp, khả thi của việc mở trường, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trường.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa-Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a.Hồ sơ thành lập::
- Đơn xin thành lập trường;
- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định;
- Đề  án tổ chức và hoạt động của trường;
- Sơ  yếu lý lịch của người dự kiến bố trí  làm Hiệu trưởng.
b. Số lượng hồ sơ: 05  (bộ)
- Thời gian giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: 
- Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí: Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
1. Việc mở  trường phù hợp với qui hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế xã  hội của địa phương.
2. Có  đủ các điều kiện quy định về dội ngũ  cán bộ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính đáp ứng yêu cầu giáo dục.
- Căn cứ  pháp lý của TTHC: 
Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học .
 
3. Thủ tục thẩm định thành lập trường TCCN
-Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. (Địa chỉ: Số 3-Đường Trường Thi-TP Vinh; ĐT: 0383.844619; Fax: 0383844656). Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan tổ chức thẩm định về sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, loại hình, cơ cấu tổ chức của trường; điều kiện bảo đảm hoạt động của trường và tính khả thi của việc thành lập trường: kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định: thống nhất việc thành lập trường; không thống nhất việc thành lập trường; chưa thành lập trường, cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án.
Bước 3: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra thủ tục, hồ sơ thành lập trường chỉnh lý nội dung, thể thức các dự thảo văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan lấy ý kiến thoả thuận về việc thành lập trường.
Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh .
- Cách thức thực hiện; Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình về việc thành lập trường;
- Đề án thành lập trường
- ý kiến thoả thuận Bộ Giáo dục và Đào tạo
- ý kiến các cơ quan có liên quan
b) Số lượng hồ sơ : 5 bộ
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Lệ phí : Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hành kèm theo Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.