A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thanh tra giáo dục có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục của toàn ngành. Thời gian qua, Thanh tra giáo dục có nhiều đổi mới theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục, Thông tư...
Thanh tra giáo dục có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục của toàn ngành. Thời gian qua, Thanh tra giáo dục có nhiều đổi mới theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 04/12/2013 hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Hoạt động thanh tra giáo dục đã chuyển mạnh từ thanh tra nặng về chuyên môn sang thanh tra quản lý nhằm tác động vào cả hệ thống.

    Để tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Thông báo số 47/TB-BGDĐT ngày 23/01/2017 về Kết luận của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tại Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc tổ chức ngày 19/12/2016.

     Ngày 12/9/2017, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 1779/KH-SGD&ĐT thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và Thông báo số 47/TB-BGDĐT. Kế hoạch đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của ngành để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; là căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục triển khai, tổ chức thực hiệnChỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và Thông báo số 47/TB-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.Theo Kế hoạch, những nội dung trọng tâm gồm:

     - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thanh tra đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành đối với công tác thanh tra. Từ đó tạo sự đồng thuận, cộng tác, tuân thủ, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra.

     - Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra. Đảm bảo đội ngũ cán bộ thanh tra Sở GD&ĐT đủ về số lượng, có chất lượng, ổn định; sắp xếp, bố trí hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo các vị trí việc làm tối thiểu theo quy định.

Thanh tra Sở: Đề xuất cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra do cơ quan quản lý cấp trên tổ chức. Căn cứ tình hình thực tiễn và những quy định mới về công tác thanh tra, hàng năm xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm công tác thanh tra để tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng cho cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục toàn ngành, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác thanh tra giáo dục hiện nay. Trong đó, phối hợp với đơn vị được Bộ GD&ĐT giao để bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTT theo quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD.

     Các phòng GD&ĐT: Bố trí một cán bộ có phẩm chất, uy tín và năng lực chuyên trách hoặc bán chuyên trách để tham mưu cho Trưởng phòng GDĐT về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo UBND huyện, Sở GD&ĐT để tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho đội ngũ cán bộ quản lý, CTVTT của phòng GDĐT, các trường trực thuộc theo phân cấp quản lý giáo dục. Phối hợp với Thanh tra huyện tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh tra hành chính các trường trực thuộc huyện. Tham mưu cử CTVTTr tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ GD&ĐT tổ chức. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, phổ biến công tác thanh tra do Sở GDĐT tổ chức.

     Các cơ sở giáo dục: Thủ trưởng các CSGD trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN thuộc thẩm quyền. Hàng năm, thủ trưởng các CSGD thành lập Ban kiểm tra nội bộ để thực hiện công tác kiểm tra. Tham gia đầy đủ các cuộc tập huấn có nội dung về công tác thanh tra do Phòng GD&ĐT, Sở GDĐT tổ chức. Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN thuộc tỉnh hàng năm tiếp tục kiện toàn tổ chức Thanh tra theo quy định của Điều lệ nhà trường và Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

     - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 1266/KH- SGDĐT ngày 19/6/2017 của Sở GD&ĐT triển khai thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trong ngành giáo dục tỉnh Nghệ An.

     - Đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra: Xâydựng Kế hoạch và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng tinh giản (số lượng, nội dung, quy mô tổ chức) nhưng có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; không thanh tra toàn diện nhà trường và hoạt động sư phạm nhà giáo; có thể thanh tra, kiểm tra nhiều nội dung tại một đơn vị hoặc thanh tra một số nội dung tại nhiều đơn vị. Nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra căn cứ 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp chủ yếu của ngành, trong đó cần tập trung vào những nội dung sau: Việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, quản lý giáo dục; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên; đạo đức nhà giáo; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện quy chế chuyên môn; dạy thêm học thêm, thu chi tài chính trái quy định; việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà trường và tổ chức dạy học…;kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi cần thiết.Tổ chức thanh tra, kiểm tra đúng quy trình quy định, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện việc công khai kết luận thanh tra nhằm tác động vào cả hệ thống. Đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.Tăng cường phối hợp với cơ quan thanh tra nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra và xử lý sau thanh tra có hiệu quả, tránh chồng chéo.

     Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tăng cường các điều kiện bảo đảm về kinh phí, vật chất, phương tiện cho hoạt động thanh tra; tăng cường phối hợp với cơ quan thanh tra nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra và xử lý sau thanh tra. Thực hiện tốt công tác truyền thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thanh tra đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức cập nhật thông tin phản ánh những sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn, tại đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng; xác minh, xử lý và trả lời kịp thời theo thẩm quyền; thông báo kết quả, triển khai, công bố kết luận thanh tra theo quy định.

 

                                                                          Bích Hạnh

                                                               (Thanh tra Sở GD&ĐT)


Nguồn: nghean.edu.vn