A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 19/6/2017, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 1266/KH-SGD&ĐT triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trong ngành giáo dục...
Ngày 19/6/2017, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 1266/KH-SGD&ĐT triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trong ngành giáo dục tỉnh Nghệ An.

      Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục trong toàn ngành về công tác đấu tranh PCTN, lãng phí. Từ đó, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng các cơ sở giáo dục trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác PCTN, lãng phí. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, tận tụy, liêm chính, bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nói chung, sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng.

     Theo Kế hoạch, các nội dung trọng tâm cần thực hiện:

     - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân tham gia phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, gắn với biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tốt trong công tác PCTN, lãng phí trong ngành.

      - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

     - Tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ trong công tác PCTN, lãng phí.

     - Kiến nghị hoàn thiện thể chế, tập trung vào một số lĩnh vực như công tác tổ chức cán bộ, xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học...

     - Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản; các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.Thực hiện nghiêm túc Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GDĐT về quy chế công khai, nhất là việc công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, hội nghị, hội thảo; công tác tuyển sinh, tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ, giáo viên...

     - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Triển khai kịp thời, có chất lượng các cuộc thanh tra, chú trọng đến những nội dung dễ gây bức xúc, được xã hội quan tâm, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quan tâm thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực thi hành.

     - Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong các CSGD về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

      Công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công tác PCTN, lãng phí.

    Căn cứ Kế hoạch này, Sở GD&ĐT đề nghị các CSGD tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến nội dung Kết luận số 10-KL/TW và Kế hoạch số 60/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 252/KH-UBND.NC của UBND tỉnh Nghệ An và xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả chương trình, kế hoạch đã đề ra.

                                                                                             Bích Hạnh


Nguồn: nghean.edu.vn