Hơn 20.000 học sinh Nghệ An được hỗ trợ gạo

Hơn 20.000 học sinh Nghệ An được hỗ trợ gạo

Đây là chính sách của nhà nước dành cho con em học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện khó khăn ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng ...