A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Xô viết Nghệ-Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử"

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 2020), ngày 6-9-2020, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Xô viết Nghệ-Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử"

Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Đình Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An. Tham dự còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Xô viết Nghệ-Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử"

 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để khẳng định ý nghĩa to lớn, làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, của sức mạnh quần chúng đối với cách mạng Việt Nam; tôn vinh những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

 

Hội thảo có 59 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã đánh giá những giá trị sâu sắc của Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh; làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân-người làm nên lịch sử, đặc biệt là sự hình thành khối liên minh công-nông, nòng cốt để thu hút các tầng lớp nhân dân trong mặt trận đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. 

Các tham luận tại hội thảo đã phân tích sâu sắc, làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng và các đảng bộ địa phương đối với phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Xô viết Nghệ-Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam; ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; vận dụng những bài học quý báu của Xô viết Nghệ-Tĩnh vào công cuộc xây dựng đất nước; nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các tham luận cũng khẳng định những thành quả, ý nghĩa lịch sử to lớn và những bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam. Từ đó phát huy tinh thần Xô viết Nghệ-Tĩnh trong xây dựng quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trình bày tham luận với chủ đề: 
“Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Nghệ An đối với phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh”

 

        Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 90 năm đã trôi qua, nhưng âm hưởng, hào khí của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vang mãi bản anh hùng ca cách mạng Việt Nam. Tinh thần Xô viết Nghệ - Tĩnh không chỉ tạo đà để toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng giành được những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ XX, mà còn tạo niềm tin và động lực để toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay. Những bài học đúc kết được từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cao trào 1930-1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần được chắt lọc, vận dụng trong lãnh đạo xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; qua đó, xây dựng thành công một Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với những ý nghĩa to lớn của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Tổ biên tập cần có tổng kết với chủ đề “Sức mạnh quần chúng nhân dân làm nên lịch sử: Bài học từ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh”; từ đó kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để góp phần hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, xem đó là cơ sở để đề xuất giải pháp đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời, Ban Tổ chức Hội thảo cũng cần chú ý biên soạn, chỉnh lý lại để hoàn thiện kỷ yếu của Hội thảo. Đây là tài liệu có giá trị thiết thực cho công tác nghiên cứu tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thống nhất ý chí, tư tưởng để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mongmuốn./.

Nguyễn Trọng Bé