A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Nghệ An năm học 2020-2021

Ngày 19-5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Nghệ An năm học 2020-2021.

Cụ thể, năm học 2020-2021, đối với sự nghiệp giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, TTGDNN-GDTX (Mầm non: 548 trường, trong đó: Công lập: 490, ngoài công lập: 58 trường. Tiểu học: 495 trường, trong đó: Công lập: 493, ngoài công lập và đơn vị tự chủ 02 trường. THCS: 399 trường, trong đó: Công lập: 397, ngoài công lập và đơn vị tự chủ 02 trường. THPT: 90 trường, trong đó: Công lập: 72 trường, ngoài công lập: 18 trường. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (có học sinh bổ túc THPT: 216 lớp, với 8.977 học sinh BT THPT).

Học sinh Nghệ An tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Căn cứ Kế hoạch được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh để triển khai, thực hiện; đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục: Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, phân khai cụ thể, thông báo và triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển giáo dục tại địa phương, năm học 2020 - 2021.

Đồng thời UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, năm học 2020-2021; Giám sát và hướng dẫn việc bố trí biên chế cán bộ, công chức, viên chức, ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021, định kỳ, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định quản lý Nhà nước.

                                                                                           Nguyễn Trọng Hoàn