A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong năm học 2019 – 2020

Để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019 – 2020, tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 28/8, Sở Giáo dục Nghệ An đã ban hành văn bản hướng dẫn

Theo đó, căn cứ vào các văn bản và quy định hiện hành của nhà nước thì năm học 2029-2020, có ba khoản thu bắt buộc, đó là thu học phí, thu dịch vụ trông giữ xe tại các trường học và tiền bảo hiểm y tế học sinh. 

Bên cạnh đó, các một số khoản đóng góp theo thỏa thuận. Đó là thu dạy thêm, học thêm. Việc thu được thực hiện theo Quyết định số 01/2013/QĐ.UBND.VX ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số văn bản quy định khác có liên quan.

Các trường cũng sẽ thu theo thỏa thuận tiền tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập, tổ chức bán trú trong các trường mầm non, tiểu học công lập và tiền nước uống của học sinh; Thu, chi dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học công lập. Về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, quỹ đoàn, quỹ đội thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.  

Riêng tiền hoạt động giáo dục nghề phổ thông sẽ thu trong trường hợp học sinh các khối lớp 8, 9 và học sinh khối lớp GDTX cấp THPT có nguyện vọng tham gia hoạt động giáo dục nghề phổ thông. Mức thu và nội dung chi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 01/2013/QĐ.UBND.VX ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh và Công văn số 312/SGD ĐT-GDTrH ngày 05/3/2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

Ảnh: Học sinh Trường PTBT THCS Thông Thụ, Huyện Quế Phong chăm sóc vườn rau nhà trường

Văn bản cũng đã quy định rất rõ, nếu, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh khối lớp 11 sẽ không thu tiền của phụ huynh, học sinh; các khoản chi phát sinh liên quan đến HĐGDNPT được thanh quyết toán từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí.

Để việc triển khai có hiệu quả, đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường thực hiện đảm bảo nguyên tắc thu đúng nội dung, định mức theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả.Trách nhiệm tổ chức thực hiện cũng được quy định cụ thể, theo đó: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, thành phố, thị xã trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo. Tăng cường công tác quản lý thu chi các loại quỹ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp, trên cơ sở đó lập khái toán nhu cầu nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện khác đến năm 2020; tham mưu cân đối và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất tại các nhà trường theo hướng tập trung và có lộ trình cụ thể theo từng năm. Tập trung Phê duyệt kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và phê duyệt dự toán thu – chi kinh phí dạy học 2 buổi/ngày của các cơ sở giáo dục tiểu học.

Đồng thời phải thực hiện nghiêm túc việc phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục; tham mưu UBND cấp huyện xử lý đối với những tập thể và cá nhân có vi phạm trong công tác tài chính.

Riêng các cơ sở giáo dục; phải tổ chức quán triệt, phổ biến công khai nội dung văn bản này tới tất cả giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các khoản thu, xây dựng dự toán thu chi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, niêm yết công khai các khoản thu và đóng góp ít nhất 7 ngày trước khi thực hiện và thông báo để cán bộ, giáo viên, người học, cha mẹ người học và nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện; bản niêm yết phải ghi rõ nội dung các khoản thu, mức thu (nếu có), khoản đóng góp, đối tượng và mục đích sử dụng, nội dung chi, mức chi và các thông tin khác có liên quan.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền cấp xã với nhà trường và hội phụ huynh trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý sử dụng nguồn thu chi. Xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ giữa hội đồng trường, thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng (hội cha mẹ học sinh) đối với các khoản đóng góp thỏa thuận và tự nguyện trong nhà trường.

Các khoản thu và đóng góp nêu trên, đơn vị phải cung cấp biên lai thu tiền (hoặc phiếu thu tiền hoặc hóa đơn) theo quy định cho học sinh hoặc phụ huynh học sinh, giao cho bộ phận kế toán làm thủ tục tài chính và thủ quỹ đơn vị chịu trách nhiệm thu tiền..., không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác. Thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp.

                                                                              Nguyễn Trọng Hoàn


Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn