Phóng sự: Quỳnh Lộc - 700 trẻ chưa có trường để học