5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYe1npE5XJ9Q9zRE4SySNa/S
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Đề án Đào tạo, bồ dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý
0
0
.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Đề án Đào tạo, bồ dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý

Ngày 05/01, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Đề án “Đào tạo, bồ dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025’ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý..JPG

    Với mục đích nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu càu đổi mới chương trình, sách giáo khao phổ thông nói riêng và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung.

    Kế hoạch thực hiện Đề án yêu cầu phải đảm bảo nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài; Khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý các trường phổ thông, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc.

    Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục…Xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; thu hút và tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu có đủ năng lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý trường phổ thông…Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay về đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước áp dụng phù hợp vào thực tiễn của ngành GD&ĐT Nghệ An.

Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng lớp quản bộ quản lý tỉnh Nghệ An, năm 2017.JPG

    Kế hoạch đã đề ra từng mục tiêu, giai đoạn cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, đảm bảo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An được chuẩn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế gới, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông…

    Lộ trình thực hiện của kế hoạch được chia ra làm hai giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 2018-2020, thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông; Giai đoạn 2020-2025: tạo lập cơ chế duy trì các mục tiêu đã đạt dược, bảo đảm chất lượng và hiệu quả bến vũng, đào tạo bộ phận giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông có trình độ cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng bồi dưỡng theo nhu cầu, yêu cầu của vị trí việc làm, thực hiện bồi dưỡng trước khi đề bạt, bổ nhiệm, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục và hiệu trưởng các trường phổ thông.

                                                                        Nguyễn Trọng Hoàn

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.