Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
15/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 30/08/2019
3199/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo 21/08/2019
871/KH-BGDĐT Kế hoạch 871 của Bộ về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành giáo dục, giai đoạn 2019-2025 20/08/2019
10/2019/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 14/08/2019
683/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc thực hiện thời gian năm học 2019-2020 01/08/2019
2788/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2019-2020 24/07/2019
429/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tại tỉnh Nghệ An 09/07/2019
1904/QĐ-BGDĐT Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu ngành đối với giáo dục mần non và giáo dục phổ thông 04/07/2019
1035/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn kinh phí tổ chức các kỳ thi năm 2019 14/06/2019
43/2019/QH14 Luật Giáo dục được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 14/6/2019 14/06/2019
957/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn kinh phí thi tuyển và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019- 2020 04/06/2019
35/NQ-CP Nghị quyết số 35-NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 04/06/2019
884/SGD&ĐT-KHTC Thông báo Kế hoạch phát triển giáo dục, năm học 2019-2020 27/05/2019
305/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục MN, giáo dục PT đến 2025 23/05/2019
306/KH-UBND Kế hoạch thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2019-2023 23/05/2019
832/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 21/05/2019
835/HD-SGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2019 21/05/2019
1807/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 21/05/2019