Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
43/2019/QH14 Luật Giáo dục được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 14/6/2019 14/06/2019
35/NQ-CP Nghị quyết số 35-NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 04/06/2019
88/2014/QH13 Nghị quyết Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 28/11/2014
44/NQ-CP Nghị quyết số 44_2014_NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ 29-NQTW 09/06/2014
29-NQ/TW Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 04/11/2013