Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1807/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 21/05/2019
11/CT-UBND Chỉ thị về triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 28/08/2018
1240- TB/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2018- 2019 17/08/2018
3207/QĐ-UBND Quyết định về Kế hoạch, thời gian năm học 2018- 2019 26/07/2018
2424/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong trường tiểu học 15/06/2018
22/2017/HĐND Nghị quyết HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An 20/12/2017
5143/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 30/10/2017
53/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu 07/07/2017
33/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở GD&ĐT Nghệ An 03/03/2017
33-CTr/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 27/10/2014